NF Metodekurs skred

NF Metodekurs skred er første steg på veien til å bli skredinstruktør. Kurset er første kvalifiserende del av NF skredinstruktørutdanning.

Målgruppe: For deg som ønsker å jobbe som skredinstruktør, eller bare vil bli tryggere på topptur i alpint terreng. 

Mål for kurset: Kurset skal gi deltakerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i rasende fjell og kameratredning. 

Varighet:   4 dager.

Sted:        Hemsedal.

Pris:         7500 kr per deltager

Kursdatoer NF metodekurs Skred

09.01 – 12.01.2025 Hemsedal

For grupper på fire personer eller flere, kan vi arrangere kurset på andre datoer. 

Klatrekompaniets Fjellsportkurs var både lærerikt, opplevelsesrikt, og morsomt. Opplegget var gjennomtenkt, med gode muligheter for individuelt fokus og tilpassing.

Les flere utalelser

Klatrekompaniet

Vi er godkjent som kursarrangør av Norsk Fjellsportforum (NF).

Mer informasjon om NF Metodekurs Skred 

Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør må ha for å holde dagskurs, grunnkurs og videregående skredkurs.

Kurset skal gi deltakerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i rasende fjell og kameratredning.

Temaer under kurset

Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av vegvalg legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng skal være en viktig del av kurset, der deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter.

Kurset er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Instruktørene alternerer mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene – f.eks. ved å la dem veilede hverandre. De skal først og fremst få anledning til å lære mest mulig. Kurset skal ikke bære preg av eksaminasjon eller testing.

En naturlig utvikling i løpet av kurset er at deltakerne får mer og mer ansvar for å planlegge og gjennomføre øvelser og turer, der instruktøren skal holde seg tilgjengelig, men litt i bakgrunnen. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

Hovedtema for kurset er:

• Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket.

• Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd.

• Utføre kameratredning dersom uhellet er ute.

Følgende tema skal gjennomgås:

• Turplanlegging.

• Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng

Risikofaktorer og ulykkesårsaker

o Hvordan ulike menneskelige faktorer kan utløse farlige valg og beslutninger i ulike situasjoner

o Samspill og beslutningsprosesser i turgrupper

o Hensiktsmessige regelbaserte metoder

• Terrengvurdering og klassifisering

o Hvordan bedømme potensielle utløsnings- og utløpsområder for snøskred på kart og i terreng

o Identifisere terrengfeller på kart og i terreng

o Terrengtyper

• Identifikasjon av alarmtegn

o Skytende sprekker, drønn og nylig skredaktivitet

o Stabilitetsvurdering (skispor, stav, hånd, skikutt, skavlhopp etc.)

o Vind, temperatur, nedbør

• Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket

o Omdannelsesprosesser i snøen og værets påvirkning av snødekket og forventet variasjon fra snøen kommer til den går

o Snødekkeundersøkelser med systematiske metoder

o Skredproblemets sannsynlige utbredelse

o Tester for identifisering av svakt lag (for eksempel spadeprøven eller den lille blokktesten)

o Stabilitetstester

• Den internasjonale skredfareskalaen, system og metode for regionale skredvarsler i Norge.

• Kameratredning

o Ledelse: Stopp– tenk –vurder; organisering av søk, søkefaser.

o Søkemønstre – hensiktsmessige søkemønstre for alle typer scenarier.

o Førstehjelp i forbindelse med skredulykker og transport, forventede skademekanismer ved skredulykker, livreddende førstehjelp og hypotermi.

• Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng (opp/ned)

o Mønster for terrengtype 1, enkelt skredterreng

▪ Unngå ferdsel i skredterreng

o Mønster for terrengtype 2, utfordrende skredterreng

▪ Sporvalg, avlastningsavstand og kjøredisiplin

o Mønster for terrengtype 3, komplekst skredterreng

▪ Sporvalg, avlastningsavstand og kjøredisiplin

• Andre temaer, emner som kan tas opp i situasjoner ute eller som presentasjoner på kveldsøkter, i pauser eller når det er naturlig ute på tur.

o Naturvennlig ferdsel. Gjennom kurset skal kursdeltakerne få en forståelse for hva som ligger i NFs arbeid for naturvennlig ferdsel.

o Veilederrollen. Veilederrollen er ikke tema for metodekurset, men deltakerne bør gjøres kjent med hva som er en skredinstruktørs ansvar og oppgaver, hvilke egenskaper som er viktige i veilederrollen og hva som forventes for å bestå et veilederkurs.

o Utstyr – hva gjelder, og hva betyr utstyret for våre valg i vinterfjellet?

o Klær, mat og drikke (instruktørens ansvar?).

Opptakskrav NF Metodekurs Skred

Deltagere som ønsker å ta skredutdannelse og jobbe som skredinstruktører må sende søknad til NF om forhåndsgodkjenning/prekvalifisering via brattkompetanse.no. I søknaden må søker sende inn utfylt NF-turdagbok som dokumenterer erfaring og kompetanse. Dersom søker tilfredsstiller opptakskravene utsteder NF et bevis på dette (prekvalifiseringsbevis).

Krav for forhåndsgodkjenning metodekurs skred:

• fylt 18 år ved kursets begynnelse

• dokumentert solide ferdigheter i vinterfriluftsliv; håndtering av alpine farer, ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.

• dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp

• gjennomført NF grunnkurs eller dokumentert tilsvarende erfaring

• gjennomført NF videregående kurs eller dokumentert tilsvarende erfaring

• Dokumenterte turer på vinterføre i relevant terrengtype over flere år. Herunder minst 30 turer jevnt fordelt over de siste 3 årene. Flertallet av turene skal være i en relevant terrengklasse avhengig av om søker ønsker nordisk eller alpin godkjenning.

• Krav til ferdigheter og forståelse:

o Krav til snødekke- og terrengforståelse (se læringsmål)

o Krav til forståelse av menneskelig faktor (se læringsmål)

o Krav til skiferdigheter:

▪ For alpin kvalifisering: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng inntil 35 graders helling.

▪ For nordisk kvalifisering: Gode egenferdigheter på fjellski i terreng inntil 30 graders helling.

• referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.

Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr. Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant litteratur

Praktisk informasjon

Klatrekompaniet er en av de aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring , lokalkjennskap og pedagogisk innsikt. Alle våre instruktører/guider er utdannet fra NF (Norges Fjellsportforbund), NKF (Norges klatreforbund) eller Nortind innenfor de områdene de jobber innenfor (klatring, bre, skred, ski mm).

Du kan lese mer om instruktørene / guidene som holder disse kursene her…

Pedagogisk profil og HMS 

Utvikling og bruk av standariserte metoder er et ledd i vårt kvalitetssikringsarbeide/HMS. Under alle våre kurs får deltagerne med seg metodesett som beskriver metodene som er brukt under kurset. Du kan lese mer om vår pedagogiske profil og HMS her…

For mer informasjon og påmelding: Kontakt oss på telefon 47645000, send en mail til post@klatrekompaniet.no eller send en forespørsel via kontaktformularet vårt.